تعرفه های واگذاری فضای نمایشگاهی ( سال 1400 ) :

 
* توجه: به مبالغ فوق هزینه های مربوط به مالیات ارزش افزوده، بیمه، برق... افزوده خواهد شد.