مصاحبه نشریه اقتصاد و نمایشگاه با مهندس سپهر سپهری مدیر عامل شرکت توسعه پتروایران
1 سوابق تحصیلی، اجرایی و مدیریتی -
خدمت در صنعت نفت را از شرکت ملي مناطق نفت خیر جنوب در سال 1370 شروع کردم و طي 28 سال گذشته
توفیق خدمتگزاری در شرکت های متعددی را داشته ام.
مدرک کارشناسي مهندسي شیمي از دانشکده نفت آبادان و کارشناسي ارشد مدیریت از دانشگاه علامه طباطبایي.
خلاصه ای از سوابق مدیریتي اینجانب عبارت است از:
- مدیر مهندسي و ساختمان شرکت اروندان و عضو هیات مدیره این شرکت
- مجری فازهای 17 و 18 پارس جنوبي
- قائم مقام مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس
- مدیر عامل پتروشیمي دهدشت
- مدیر معین طرح های توسعه ای شرکت ملي نفت ایران
- سرپرست کارگروه های مذاکرات قراردادهای IPC در طرح های لایه نفتي پارس جنوبي و بند کرخه
- مدیر عامل شرکت ملي حفاری ایران
2 تاریخچه تاسیس و فعالیت های شرکت توسعه پتروایران: -
شرکت توسعه پتروایران به عنوان یك پیمانکار عمومي (GC) با هدف شکست انحصار شرکت های خارجي در توسعه
میادین نفت و گاز پس از صدور مجوز هیات مدیره شرکت ملي نفت در تاریخ 15 بهمن ماه سال 1375 ، تاسیس گردید .
در بدو تاسیس موضوع فعالیت شرکت عبارت بوده است از فعالیت به عنوان یك پیمانکار عمومي (GC) در صنعت نفت و گاز،
خصوصاً صنایع بالادستي، در نقاط مختلف جهان در محورهای اصلي:
انجام پروژه های اکتشاف، توسعه، ارتقای تولید و نگهداری و بهره برداری میادین نفت و گاز شامل فعالیت های مدیریت، -
مهندسي، اجراء، نظارت، نصب، حفاری و راه اندازی.
سرمایه گذاری، تامین مالي، بازاریابي و فروش نفت و فرآورده های مربوطه و سایر فعالیت های مرتبط با صنعت نفت و گاز. -
بنابراین شرکت توسعه پتروایران رویکردهای زیر را در فعالیت هایش دنبال مي کند:
- توسعه یکپارچه میادین نفت و گاز
- ایجاد و بهبود ساختار و روش های جدید به منظور سرعت بخشیدن به اجرای طرح های نفت و گاز
- بهبود و ارتقاء بهره وری سازماني با استفاده حداکثری از فن آوری های داخلي و بین المللي
- رسیدن به یك موقعیت قابل قبول در بازار بین المللي توسعه میادین نفت و گاز
- شناسایي و دستیابي به منابع تامین مالي مورد نیاز جهت اجرای پروژه ها
علیرغم شرایط دشوار و سختي که در سال های اخیر در سایه اعمال تحریم های ظالمانه برای صنعت نفت ایجاد شده است،
پتروایران توانسته است نقش های موثری در تامین تجهیزات کلیدی و عمده مورد نیاز صنعت و اجرای پروژه های ملي ایفا کند. هر
چند که ممکن است ضعف هایي در عملکرد همه پیمانکاران داخلي در چند سال گذشته وجود داشته است، اما نباید فراموش کرد
که اکثر طرح های بزرگ و ملي افتتاح شده طي سال های اخیر در صنعت نفت و همه ظرفیت های افزوده شده بر تولید نفت و گاز
کشور در این دوره حاصل کارآمدی و تلاش های پیمانکاران داخلي بوده است.
لازم بذکر است شرکت توسعه پتروایران در تیر ماه سال 1395 به صورت رسمي به عنوان یك شرکت صاحب صلاحیت در حوزه
اکتشاف و تولید ) E&P ( مورد تایید وزارت نفت جهت همکاری با شرکت های بین المللي نفتي قرار گرفته است.
اگر بخواهیم به صورت اجمالي به دستاوردهای شرکت توسعه پتروایران طي نزدیك به ربع قرن فعالیت آن نگاه کنیم، مي توان به
این موارد اشاره کرد:
- اجرای 8 طرح بزرگ توسعه ای )نفت و گاز( با هزینه ای بالغ بر 3 / 4 میلیارد دلار .
- تولید تجمیعي بالغ بر 468 میلیون بشکه ای نفت با اجرای طرح های توسعه میادین مشترک سلمان، فروزان، نصرت ،
آزادگان و میدان مستقل جفیر برای کشور از اواخر سال 1380 تا پایان سال 1395
- افزایش تولید روزانه 125.500 بشکه نفت به ظرفیت تولید نفت کشور
- تولید روزانه نزدیك به 35 هزار بشکه نفت از لایه نفتي پارس جنوبي )در مرحله راه اندازی(
- ایجاد بیش از 60 میلیون نفر ساعت اشتغال به صورت مستقیم و غیر مستقیم با به کارگیری شرکت های داخلي تا پایان
سال 1397 .
3 اهم فعالیت های شرکت در سال - 97 :
شرکت توسعه پتروایران در سال 97 سعي کرد تا در بازار رقابتي حاصل از محدود شدن نسبي فعالیت های توسعه ای، تلاش ممکن
را برای حفظ و نگهداشت ظرفیت های خود انجام دهد. برای این منظور شرکت با پذیرش شرایط سخت حاکم بر بازار به سختي
تلاش کرد و توانست رقابت پذیری خود را به اثبات برساند.
حاصل این تلاش ها برنده شدن در اولین مناقصه برگزار شده در قالب قراردادهای جدید طراحي شده برای نگهداشت تولید میادین
نفت و گاز بود. کارفرمای این پروژه شرکت نفت فلات قاره ایران است و پتروایران توانست قرارداد مربوط به عملیات حفاری در
میادین اسفند و سیوند را از آن خود کند. همچنین در سال 97 توانستیم از طریق شرکت بین المللي حفاری که شرکت تابعه
پتروایران در زمینه حفاری است، برنده مناقصه ای در زمینه تامین خدمات یکپارچه حفاری برای شرکت نفت و گاز پارس باشیم.
اینها حاصل شرکت در چندین رقابت بوده است و در ادامه راه نیز با کسب تجربه از این رقابت ها، انتظار نتایج بهتری را در آینده
داریم. نتایجي که بتواند فرصت خدماتي در اندازه شایسته این شرکت به صنعت نفت را فراهم کند.
4 اهم برنامه های شرکت برای سال - 98
سال 98 را خیلي از فعالین اقتصادی سالي بسیار دشوار و سخت ارزیابي مي کنند، اما از نظر پتروایران سال 98 سال فرصت ها
است. شرکتي مثل شرکت پتروایران نهالي است که سال ها از چشمه سار لطف و کرم این ملت سیراب شده تا در شرایط سخت و
دشوار بتواند بار بدهد. در گذشته بارها با تامین نیازمندی های صنعت علیرغم وجود دیوار بلند تحریم ها ثابت کردیم که مي توان
بسیاری از غیرممکن ها را ممکن کرد. شاید شرایط امسال سخت تر باشد همانا تجارب ما هم افزون تر شده است. شاید به واسطه
برخي ملاحظات صلاح نباشد که وارد جزئیات شویم، اما در کلان قضیه باید عرض کنم که ایستادن سخت است و ایستادن در
حالي که باری سنگین بر دوش داریم سخت تر است، اما ما به امید ساختن آینده ای در خور این ملت بزرگ در حد توانمان
خواهیم ایستاد و سعي مي کنیم حربه های سخت را با اندیشه نرم فرسوده و ناتوان کنیم. امروز همه راه ها جز راه به جلو در برابر ما
بسته است و بدین واسطه خداوند متعال را شاکریم. امیدواریم که با هماهنگي بیشتر، استفاده بهتر از منابع موجود و جلوگیری از
هدر رفتها و جلوگیری از صرف منابع در محل های غیر ضروری بخشي از منابع لازم برای ایستادگي را تامین کنیم. در این راستا
اصلاح ساختار سختي را در پیش داریم، اصلاحي که در آن نگاه ما به کوچك سازی نیست بلکه به بهینه سازی، توانمندسازی،
افزایش بهره وری و ایجاد فرصت های لازم برای استفاده از همه ظرفیت ها و توانمندی ها خواهد بود.
به طور کلي گسترش فعالیت های شرکت در زمینه طرح های بالادستي/میان دستي/پایین دستي از طریق ایجاد مشارکت با سایر
شرکت ها، حمایت از شرکت های دانش بنیان، بومي سازی تکنولوژی های نوین و حضور فعال در پروژه های خارج از کشور از
اهداف اصلي سال 98 است.
امیدوارم به زودی بتوانیم مصادیقي عیني از اهداف تعیین شده در سال جدید را عرضه نماییم و ثابت کنیم که امیدواری حاصل
توانمندی و ژرف اندیشي است، نه ساده لوحي و شعار زدگي بي تعقل.