طرح شناسایی و آگاهی بخشی پیمانکاران فنی انتقال گاز