عنوان دستور العمل

سازمان ارائه دهنده

فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در نمایشگاه ها

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

پروتکل بهداشتی برگزاری نمایشگاه

شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران

شیوه نامه بهداشتی برگزاری نمایشگاه مدیریت HSE شرکت ملی نفت ایران