شروع کار ستاد اجرایی در سال97                                                                                                                                                
ضمن تبریک فرارسیدن سال نو وامید بهروزی و سلامت درسال پیش رو برای کلیه مشارکت کنندگان عزیز به اطلاع می رساند مشارکت کنندگانی که در لیست انتظار قرار دارند می توانند با مراجعه حضوری به ستاد برگزاری مستقر در نمایشگاه بین المللی نسبت به انتخاب فضا از غرفه های موجود اقدام نمایند و همچنین شرکت هایی که موفق به انجام ثبت نام در سایت نمایشگاه در زمان های مقرر نشده اند از تاریخ20 فروردین با مراجعه نماینده خود به ستاد امور خود را پیگیری نمایند.شایان ذکر است ساعت کار ستاد برگزاری از 9 صبح تا 5 بعدازظهر می باشد.